2018-TCR Asia - Korea 0818---TCRAsia_KIC_Andrew_Kim_R1_260818
2018-TCR Asia - Korea 0818---TCRAsia_KIC_Andrew_Kim_R1_260818_med