2018-TCR Asia - Korea 0818---TCRAsia_KIC_BH_Kang_R2_250818
2018-TCR Asia - Korea 0818---TCRAsia_KIC_BH_Kang_R2_250818_med