2018-TCR Asia - Korea 0818---TCRAsia_KIC_Charlie_Kang_Q_250818
2018-TCR Asia - Korea 0818---TCRAsia_KIC_Charlie_Kang_Q_250818_med