2018-TCR Asia - Korea 0818---TCRAsia_KIC_Cheah_R2_260818
2018-TCR Asia - Korea 0818---TCRAsia_KIC_Cheah_R2_260818_med