2018-TCR Asia - Korea 0818---TCRAsia_KIC_R1_t3_260818
2018-TCR Asia - Korea 0818---TCRAsia_KIC_R1_t3_260818_med